Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Kronqvist Bolagen

FO-nummer 1065044-5

Adress: Topeliusesplanaden 12, 66900 Nykarleby, Finland

Telefon: 06 7810 800

E-post: info@kronqvist.com

2. Registrets namn

Kronqvist Bolagen Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dig hos oss, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst (per telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier), skriver kommentarer. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, eventuell arbetsplats, personbeteckning, näradress samt leveransadress, postnummer, postanstalt, e-postadress, telefonnummer, tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren) samt kakor. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

4. Hur används dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analytiska- och profileringsändamål, samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och kontakt via telefon och automatiserade samtal, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster. Eventuella nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig från via en länk i nyhetsbrevet.

Kronqvist Bolagen Ab kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänster, tryck och distribution, kundservice, betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden samt genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till, underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Kronqvist Bolagen Ab fastställt. Vi förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför EU / EES-länderna om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av Kronqvist Bolagen Ab eller samarbetspartners service. Kronqvist Bolagen Ab ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att skydda registrerade uppgifter är ytterst viktigt för oss på Kronqvist Bolagen Ab. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i vår tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till informationen. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

6. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Kronqvist Bolagen Ab vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades egna uppdateringar eller meddelande till oss.

7. Tillgång till, uppdatera, korrigera och ta bort dina personuppgifter

Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns sparade i Vårt kund- och direktmarknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt. Du har som registrerad kund när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att Kronqvist Bolagen Ab har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Kronqvist Bolagen Ab ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur Kronqvist Bolagen Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister. Du kan även själv radera din profil från kronqvist.com och uppdatera dina uppgifter. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Kronqvist Bolagen Ab ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

I den mån du själv har levererat uppgifter till Kronqvist Bolagen Ab kund- och direktmarknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Du kan även radera din profil från kronqvist.com och uppdatera dina uppgifter och avbryta marknadsföringen. Du kan även kontakta oss och be Kronqvist Bolagen Ab och alla tredje parter att radera insamlade personuppgifter som tillhör dig.

Om din information behandlas baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1 ovan. Kronqvist Bolagen Ab kan be dig att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas. Kronqvist Bolagen Ab kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen. Kronqvist Bolagen Ab svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Kronqvist Bolagen Ab inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

8. Sociala medier

När du använder våra hemsidor kan du erbjudas att dela information på sociala medier, som Facebook och Instagram, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

datum och tid för ditt besök

internetadressen/URL för adressen som du för tillfället besöker

din IP-adress

vad du använt för webbläsare

vad du använt för operativsystem

ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn, och

den information som du använt denna specifika plug-in.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

9. Länkar

Vår websida kronqvist.com kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa dataskyddsbeskrivningen som gäller den sidan. Notera att Kronqvist Bolagen Ab inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. Cookies

På Kronqvist Bolagen Ab:s nätsidor används kakor (cookies). För att nätsidorna ska fungera optimalt skall din webbläsare vara inställd så att den tillåter cookies. Med dessa samlas teknisk information och information om hur sidorna används. Tack vare denna information utvecklas sidorna att motsvara kundernas behov. Du kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

11. Ändring av dataskyddsbeskrivning

Kronqvist Bolagen Ab utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.