Övervakning


Övervakning är en av de viktigaste processerna vid förverkligandet av ett entreprenadprojekt. Tack vare vår breda kompetens så kan vi verkligen fokusera på de mest kritiska momenten i samband med övervakningsuppdraget. Övervakaren ansvarar för att uppdraget utförs enligt den uppgjorda planeringen samt att gällande lagar och normer följs. Vi är vana att fungera som säkerhetskoordinator och strävar efter nolltolerans då det gäller arbetsplatssäkerhet. Uppdraget görs i nära samarbete med både byggherre och entreprenör men övervakaren är helt oberoende och kan därför avgöra tvister som uppstår i samband med projektets förverkligande. Vi har erfarenhet av att övervaka allt från mindre våtrums- och saneringsarbeten, småhusbyggande till omfattande fuktskadesaneringar, entreprenadprojekt och linjesaneringar i våningshus.